vhg branchevereniging

Disclaimer

13. Aansprakelijkheid
13.1 Hoveniersbedrijf de Moes  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Hoveniersbedrijf de Moes  dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voorzover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
13.2 Voorzover er op grond van het bepaalde in enige aansprakelijkheid op Hoveniersbedrijf de Moes  rust, is deze aansprakelijkheid jegens jou, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door jou aan Hoveniersbedrijf de Moes  betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de producten en/of diensten waaruit de aansprakelijkheid van Hoveniersbedrijf de Moes  is voortgevloeid.
13.3 Hoveniersbedrijf de Moes  is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die Hoveniersbedrijf de Moes  verricht en/of jouw gebruik van de website.
13.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Hoveniersbedrijf de Moes  meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Hoveniersbedrijf de Moes  vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
13.5 Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Hoveniersbedrijf de Moes  voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Hoveniersbedrijf de Moes  (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van Hoveniersbedrijf de Moes  uit te sluiten.